Ritualdeltagelse og sorg hos barn

Finansiert av: Egmont Fondet, Danmark
Status: Avsluttet

PRESENTASJON

Bakgrunn

Atle Dyregrov og Magne Raundalen har siden 1980 tallet erfart at det er gunstig for barn å delta i ritualer etter død av nærstående for å klare å forstå hva som har skjedd med de betydelige endringer dette vil ha for barna resten av deres liv. Hvilken praksis som i dag er gjeldende er svært lite studert, og en av sorgforskningens utfordringer generelt er at en del forskning har vært ensidig kvantitativ og unnlatt å fokusere på den sosiale konteksten den sørgende befinner seg i. Dette kan være problematisk ettersom eventuelle emosjonelle problemer kan være forårsaket av mange faktorer og prosesser, og at disse lett kan mistes av syne når det kontekstuelle reduseres.

Målsetting

Prosjektet ”Ritualdeltakelse og sorg hos barn” hadde som mål å undersøke i hvilken grad barn inkluderes i ritualer ved død hos søsken eller foreldre, på hvilken måte de inkluderes og hvilken betydning dette kan ha for sorgbearbeidelsen. Dette ble studert gjennom ulike delmål og problemformuleringer:

  1. Kartlegging av hvordan barn selv opplever ritualdeltagelse i forbindelse med død hos søsken eller foreldre
  2. Få økt kunnskap om hva som karakteriserer den historiske utviklingen av barns deltakelse i ritualer ved dødsfall i nær familie de siste 30-40 år?
  3. Få økt kunnskap om hva som styrer dagens praksis, eks. gjennom begravelsesbyråenes praksis?
  4. Formidle resultat gjennom fagartikler

Målgruppe

To delutvalg: A) barn som har mistet et søsken eller en forelder (7-12 år), og B) konsulenter i begravelsesbyrå i landets fem helseregioner.

Metode

Semistrukturerte intervju.

Utvalg A besto av 11 barn; og utvalg B av 10 konsulenter

Prosjektmedarbeidere

Atle Dyregrov (prosjektansvarlig)

Gunn Søfting (prosjektleder)

Kari Dyregrov (prosjektmedarbeider)

Publikasjoner

Søfting, G., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2016). Because I’m also part of the family. Children’s participation in rituals after the loss of a parent or sibling. A qualitative study from the children’s perspective. Death Studies, 73, 141-158. Published online: March 20, 2015. DOI: 10.1177/0030222815575898

Søfting, G., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2013). Ingen må tvinges og ingen må nektes: Gravferdskonsulenters erfaringer med barns deltakelse i ritualer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 669–674

 

01.11.2016 07.49.23