Når krisen rammer

18. november 2019 - 19. november 2019

Sted: Oslo (Thon Hotel Arena Lillestrøm)

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter. Blandt annet; medlemmer i psykososiale kriseteam og beredskapsgrupper, ledere, mellomledere og styremedlemmer, HR-ledelse/medarbeidere, nødetater, politisk og administrativ ledelse i kommuner og andre som arbeider med krise og beredskapsarbeid.

Se JobbAktivs nettsider for påmelding og informasjon

PROGRAM

Dag 1, 18 november 2019

10:00 - 10:15
Velkommen til 2 dager med fokus på kriser og beredskapsarbeid

10:15 - 11:30
Equinor
Når krisen rammer: Erfaringer med og lærdom fra katastrofearbeid
Vi begynner med erfaringsbaserte innlegg om betydningen av å forberede seg på «det som ikke skjer». Alt fra utforming av planverk, samt gjennomføring av øvelser og opplæring, til håndtering av media og erfaringer med media.

Lunsj 11:30-12:30

12:30 - 13:15
Renate Bugge
Å lede i en krise
Renate Bugge er en svært dyktig psykolog med lang erfaring innenfor kriseledelse, blant annet i etterkant av terrorhendelsen i Algerie, 22. juli og flere større transportulykker. Når en krise rammer, trenger toppledelsen i bedrifter og organisasjoner bistand, slik at de på best mulig måte kan støtte egen organisasjon og egne medarbeidere og samtidig ha fokus på virksomheten videre. Under en krise er virksomhetsledere både daglige ledere for den ordinære driften, i tillegg til å være ledere for en beredskaps-/kriseorganisasjon. Bugge vil her gi råd og erfaringsbasert kunnskap om hvordan dette ansvaret kan forvaltes.

13:30 - 14:15
Atle Dyregrov PROFESSOR
Krisehåndtering i akuttfasen
Hvordan sikre god ivaretagelse av rammede? Struktur og organisering av tiltak for ulike grupper. Lærdom fra tidligere hendelser.

14:30 - 15:15
Elin Hordvik, PSYKOLOGSPESIALIST
Når krisen rammer et lokalsamfunn
Akutt bistand etter ulike kritiske hendelser som kan ramme familier, ansatte og kommunale etater. Hvem er de rammede og hvilken hjelp og støtte er det behov for?

15:30 - 16:15
Atle Dyregrov, PROFESSOR
Psykologisk informasjon og råd til rammede
Formidling av selvhjelpsråd til hjelp under lang ventetid eller for å dempe plagsomme reaksjoner den første tiden etter en dramatisk hendelse.

 

Dag 2, 19 november 2019

 

08:45 - 09:30
Heidi Wittrup Djup, PSYKOLOGSPESIALIST OG DAGLIG LEDER VED KLINIKK FOR KRISEPSYKOLOGI AS 
Samlinger og ritual etter en kritisk hendelse
Når krisen har rammet en bedrift, en skole, et lokalsamfunn eller andre grupper, er behovet for informasjon, fellesskap og støtte stort. Hvordan sikre informasjonsbehovet og hvordan tilrettelegge for minnestunder, markeringer og andre ritual?

09:45 - 10:30
Marianne Straume, PSYKOLOGSPESIALISIT
Erfaringer fra evakuert- og pårørendesenter
Etter dramatiske samlinger vil det kunne være behov for å etablere sentre for evakuerte og/eller pårørende. Marianne Straume vil redegjøre for hvordan disse kan etableres og organiseres, og hvordan de berørte best kan ivaretas. Det vil gis et særlig fokus på barn og familier.

10:45 - 11:30
Marianne Straume, PSYKOLOGSPESIALISIT
Hvordan lede og gjennomføre pårørendesamlinger?
Å samle pårørende under og etter en krise, er en viktig del av krise og beredskapsarbeid. Hva er det viktig å tenke på når samlingene skal planlegges og gjennomføres? Og hva er fallgruvene du bør unngå?

Lunsj 11:30 -12:30

13:30 - 14:15
Jakob Inge Kristoffersen, PSYKOLOGSPESIALIST
Gruppesamtaler og oppfølging i gruppe i den første fasen etter en kritisk hendelse

14:30 - 15:15
Jakob Inge Kristoffersen, PSYKOLOGSPESIALIST
Hvordan ivareta hjelperne: Kollegastøtte, egenomsorg og selvivaretakelse
Møtet med andre menneskers lidelse kan over tid være problematisk for hjelperen å håndtere. Det er viktig å oppdage tegn på omsorgstretthet og sekundærtraumatisering så tidlig som mulig, samt bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet mennesker som har opplevd kriser. Jakob Inge Kristoffersen har lang erfaring som praktisk veileder av personell, og gir råd som er lette å forholde seg til i arbeidshverdagen.

Se JobbAktivs nettsider for påmelding og informasjon