Sorgmelding og sorgdiagnose

Det er svært positivt at det nå presses frem en endring i sykemeldingsordningene som kan gjøre at mennesker som nettopp har opplevd et dødsfall kan få en sorgmelding i stedet for en sykemelding hvor legen setter en feil psykiatrisk diagnose.
Portrett av Atle Dyregrov
Atle Dyregrov

Professor, Psykologspesialist

Av Atle Dyregrov

Landsforeningen uventet barnedød har sendt brev til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om dette. En akutt sorgreaksjon er ikke sykdom og det er ikke depresjon. Det er både naturlig og vanlig at visse dødsfall sterkt svekker arbeidskapasiteten, som f.eks. å miste et barn eller plutselig og uventet oppleve at en i familien blir drept i en ulykke, ved drap eller tar sitt liv. Få, om noen, kan gå tilbake til vanlig arbeid dagen etter, og sorgmelding er en god løsning for å komme de som rammes i møte. I tillegg opplever mennesker som får en ‘feil’ diagnose, at de kan miste rettigheter i forhold til tegning av forsikring, m.m. Det er nødvendig å utvikle mer fleksible ordninger hvor sykefravær ikke skjules bak fiktive diagnoser.

Viktig å komme raskt i jobb igjen

Samtidig er det viktig at mennesker ikke blir borte fra sitt arbeid mer enn høyst nødvendig. I eget doktorarbeid fra 1980-tallet visste jeg at mødre som ble værende hjemme lenge etter å ha mistet et barn, greide seg mye dårligere enn de som gikk tilbake til sitt arbeid. Riktignok kan det være andre forklaringer på forskjellene mellom gruppene, men 35 års arbeid med mennesker i sorg har gitt meg mange erfaringer som viser viktigheten av å ta opp igjen sitt arbeid og unngå lange sykefravær. Det stiller imidlertid høye krav til arbeidsplassen. Det må være mulig å tilrettelegge arbeidet til den nye situasjonen, at den etterlatte kan ta pauser og det må være realistiske forventninger til arbeidskapasiteten hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Et ‘kaldt’ arbeidsklima kan gjøre sorgen vanskeligere. Tidlig retur til en slik arbeidsplass kan medføre at den sørgende raskt blir borte fra arbeid over en lengre periode. Med omtanke fra leder og medarbeidere, kan den sørgende finne en god balanse mellom å gå nær tapet og gå bort fra tapet. Å være i arbeid kan gi en sårt tiltrengt pause fra sorgen, men sorg er lunefull og sterke følelser kan komme kastet på en, og da må det være plass for dette. Så må det huskes på at det finnes svært forskjellige yrker og arbeidsoppgaver, og noen er nesten uforenelige med å sørge og jobbe samtidig. Der andres sikkerhet avhenger av ens utøvelse av jobben, skal en trø forsiktig, og for mange er det vanskelig om jobben krever mye personkontakt hvor det forventes et smilende ansikt.

Sorgdiagnose

Det er viktig å skjelne mellom sorgmelding og sorgdiagnose. Det er forslått å innføre en sorgdiagnose i diagnosesystemet til Verdens helseorganisasjon når det skal revideres. En slik diagnose skal ikke omfatte den normale sorgen som kan nødvendiggjøre sorgmelding like etter dødsfallet, men den sorg som er blitt fastlåst eller komplisert. Den vanligste kompliserte sorgreaksjonen er den hvor sorgen vedvarer med stor intensitet og hvor vanlig funksjon er svært svekket. I forslaget som foreligger om en slik diagnose er det presisert at diagnosen ikke kan stilles før minimum 6 måneder etter dødsfallet. Dette nettopp for å unngå at normal sorg skal bli sykeliggjort (les mer om sorg og komplisert sorg her ). Som en som i mange år har kjempet for mer oppmerksomhet rundt sorg og sorgforskning tror jeg at det er helt nødvendig med en slik diagnose for at sorg som helseproblem skal anerkjennes. Da vil det bevilges mer ressurser til utdannelse av de som skal hjelpe ved komplisert sorg og forhåpentligvis til en øket satsning på sorgforskning.

Tidligere innlegg

Clinic for Crisis Psychology (formerly Center for Crisis Psychology) has provided Emergency Preparedness Agreements to municipalities and private companies for more than 30 years. This includes oil companies, offshore supply companies, airline and helicopter companies, banks and other private companies and industrial entities. Clinic for Crisis Psychology offers emergency preparedness agreements allowing both private and public organizations a quick follow-up if the organization should experience a crisis or disaster. This ensures highly qualified support and assistance to managers and employees in case of accidents or other incidents that require psychological assistance.

Selv om krisepsykologi som begrep først har blitt kjent blant folk flest de siste tiår, har kriseintervensjon som arbeidsmetode vært i bruk fra tidlig i forrige århundre. I krigssituasjoner skjønte befal (og helsepersonell) at tidlig hjelp nær fronten til soldater som hadde vært utsatt for store påkjenninger, med forventninger om at det skulle gå bra, gjorde at de klarte seg bedre enn om de ble fraktet vekk fra fronten for å få hjelp langt bak frontlinjene.

Det har vær mye fokus på seksuelle overgripere den siste tiden. Spesielt har det blitt framhevet hvor lite overgriperne skiller seg ut fra andre mennesker, på at de kan være ”hvem som helst” - en hyggelig nabo, en populær trener eller en ansatt i barnehagen. Når overgrepet blir avdekket blir omgivelsene sjokkerte og vantro, de hadde aldri trodd det var mulig. Sjokket rammer i mange tilfeller også overgriperens nærmeste familie.

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt - så får du en faglig oppdatering månedlig.